همه ستاره ها هم دورم بگردند، وقتی نتونم دورت بگردم غمگین ترین ستاره ام.

Advertisements