تمام زندگی ات یک کوله باشد، بر دوش بگیری  بروی…

Advertisements